Cookie beleid BSM

De website van BSM is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Sponsors

Convenant "Voetbal met respect in Haarlem e.o."

Convenant "Voetbal met Respect in Haarlem e.o."

Basis gedragsregels per doelgroep

Regels gelden voor iedereen en zijn vaak van toepassing op bepaalde situaties. Omdat niet iedereen zich beweegt in alle mogelijke situaties zijn de gedragsregels onderverdeeld naar doelgroepen en zijn ze bedoeld om een 1e aanzet te geven om te komen tot een levend sportiviteitsbeleid binnen iedere Haarlemse c.q. Kennemerland Zuid vereniging. Deze basis gedragsregels staan centraal bij iedere vereniging en kunnen worden uitgebreid met vereniging specifieke regels. 

 

In het algemeen geldt voor iedereen:

 • respect, fatsoen, sportiviteit en behulpzaamheid zijn belangrijke waarden binnen de vereniging
 • de vereniging en haar leden tonen zich een goed gastheer voor bezoekers
 • keur geweld, discriminatie, pesten en vandalisme af
 • heb respect voor eigendommen van anderen en wees aansprakelijk voor door jou aangerichte schade
 • hou je aan de ordemaatregelen in het kader van "alcohol op het sportpark"
 • wees zuinig op de vereniging en de accommodatie
 • spreek anderen aan op ongewenst gedrag
 • verdovende middelen zijn streng verboden

 

Spelers

 • kom gemaakte afspraken na
 • toon respect voor de scheidsrechter in woord en gebaar en accepteer zijn beslissingen 
 • speel volgens de bekende en afgesproken spelregels
 • gedraag je sportief in en buiten het veld
 • geniet van een overwinning zonder de tegenstander te kleineren
 • feliciteer de tegenstander als zij hebben gewonnen
 • scheld niet op (mede)spelers en discrimineer geen andere spelers, leden/publiek 
 • laat de kleedkamer na gebruik netjes achter
 • heb respect voor andermans eigendommen en blijf van andermans spullen af
 • toon respect voor trainers, leiders, bestuur en andere vrijwilligers
 • spreek andere spelers / leden, die zich niet aan de regels houden, correct aan
 • spreek Nederlands zodat iedereen je kan verstaan

 

Trainers /leiders

 • wees het voorbeeld in woord en gedrag voor spelers, ouders en toeschouwers
 • zorg voor het maken van afspraken over gewenst gedrag met spelers en ouders
 • bespreek met de aanvoerder hoe hij/zij ongewenst gedrag op en rond het veld kan voorkomen 
 • leer spelers voetballen op een positieve manier door spelers te waarderen en te belonen
 • spreek spelers aan op ongewenst gedrag en bestraf zo nodig op een passende wijze
 • zorg voor een goede, prettige ontvangst van gasten/ bezoekers/scheidsrechters 
 • spreek ouders en supporters aan op ongewenst gedrag of uitspraken
 • vermeld gele en rode kaarten altijd op het wedstrijdformulier
 • rapporteer ongeregeldheden aan het (jeugd)bestuur of de betreffende commissie
 • wees verantwoordelijk voor het goed omgaan met kleding, materiaal en ruimten
 • gebruik geen alcohol en rook niet tijdens het begeleiden van kinderen
 • zie erop toe dat er zuinig wordt omgegaan met alle materialen en velden
 • licht bij wangedrag van een jeugdspeler de ouders in  

 

Ouders

 • wees een voorbeeld in woord en gedrag; bespreek de gedragsregels met uw kind
 • moedig uw kind en anderen positief aan; u bent zijn/haar grootste supporter
 • respecteer beslissingen van de scheidsrechters
 • gebruik geen grove taal of discriminerende teksten
 • bemoei u tijdens de wedstrijden en trainingen niet in woord en gebaar met het coachen
 • respecteer een ieder die bij de wedstrijden zijn betrokken zowel bij uit- als bij thuiswedstrijden
 • draag de voetbalvereniging positief uit en spreekt anderen zo nodig aan op negatief gedrag
 • wees bereid mee te helpen met wassen van kleding, kantine dienst, vervoer of ander vrijwilligerswerk 

 

Bestuurders

 • schep voorwaarden voor een aantrekkelijk sportklimaat binnen uw vereniging
 • zorg voor veiligheid op het complex, dat maakt een veilige sportomgeving
 • maak de verenigingsregels en de afspraken uit het convenant "Voetballen met respect in Haarlem eo." bekend bij alle leden.
 • bevorder het aantal gediplomeerde en trainers, leiders en overige kaderleden. 
 • stimuleer trainings- en voorlichtingsprogramma's over sportiviteit.
 • wees een voorbeeld voor velen binnen uw vereniging.

 

Totstandkoming convenant

De ondergetekenden, de voetbalverenigingen in de regio Kennemerland Zuid, de KNVB district West I, SRO Kennemerland en de Gemeente Haarlem hebben met betrekking tot respect op en rond het voetbalveld gezamenlijk het volgende vastgesteld:

 

 1. Alle genoemde partijen in de regio Kennemerland dragen het voetbal in de regio een warm hart toe en streven daarom naar maximale veiligheid in, op en rond alle sportaccommodaties en verenigingskantines.
 2. De verenigingen willen nauwer samenwerken en elkaar stimuleren in het hanteren en uitdragen van een positieve sfeer op alle locaties, ondersteund met gemeenschappelijke, duidelijke, logische en eenduidige gedragsregels en afspraken.
 3. De verenigingen moeten elkaar sneller en directer benaderen en informeren in geval van  mogelijke incidenten. Zo kunnen verenigingen een goed beeld opbouwen over hetgeen plaats vindt in/op en rondom de sportaccommodaties gerelateerd aan de eigen sportactiviteiten.
 4. Gezien de punten 1 tot en met 3 is het zinnig om een gezamenlijke convenant op te stellen. Dit convenant is de eerste gezamenlijke intentieverklaring van alle ondertekende partijen om het voetbal in de regio Kennemerland veiliger en respectvoller te maken. 
 5. Genoemde partijen hebben het voornemen het convenant af te sluiten voor een periode van 3 jaar. Elk jaar zal een evaluatie plaatsvinden om te beoordelen of de vastgestelde werkwijze en het resultaat voldoet aan de verwachtingen.

 

Afsprakenkader

De voetbalverenigingen in Haarlem en de regio Kennemerland Zuid willen graag met plezier blijven voetballen, elkaar met respect behandelen en ongewenst gedrag op en rond de velden voorkomen en maken daarom de hieronder beschreven afspraken met elkaar. Deze afspraken treden in werking na ondertekening op 21 augustus 2014.

 

1.    Gedragsregels

Elk van de verenigingen heeft uiterlijk op 1 januari 2015 gedragsregels voor spelers, leiders, ouders enz. vastgesteld en zorgt ervoor dat iedereen binnen de vereniging van deze afspraken op de hoogte is. De gedragsregels staan hierbij centraal. De vereniging ziet toe op de naleving van deze gedragsregels en bij overtreding worden er passende maatregelen genomen.

2.    Benoemen contactpersoon

Iedere vereniging stelt een vaste contactpersoon aan die belast is met de verplichtingen voortkomend uit het convenant. In overleg met alle verenigingen wordt vastgesteld of en zo ja welke opleiding deze contactpersoon geboden wordt.

3.    Melding van ongeregeldheden

Uiteraard blijven de tuchtreglementen van de KNVB in eerste instantie hierin leidend. De verenigingen spreken verder met elkaar af, dat over eventuele incidenten altijd contact wordt opgenomen met de contactpersoon van de betreffende vereniging. De contactpersoon zorgt er dan voor dat:

 • de juiste personen binnen de vereniging op de hoogte gesteld worden van de incidenten die door de contactpersoon van een andere vereniging (schriftelijk/ per email) zijn gemeld;
 • binnen 2 weken een terugkoppeling van de stand van zaken wordt verzorgd naar de vereniging die de melding gemaakt heeft;
 • ondernomen acties gemeld worden bij de vereniging die de melding gemaakt heeft;
 • indien gewenst SRO of KNVB wordt ingeschakeld voor een bemiddelende rol.


4.    Overschrijving geroyeerde spe(e)l(st)ers

Indien een geroyeerd lid zich wil overschrijven, laat de vereniging waarvan het lid afkomstig is, de ontvangende vereniging weten dat het gaat om een geroyeerd lid. Indien het royement is overgenomen door de KNVB en het betreffende lid is geplaatst op de "Lijst Landelijk Voetbalverbod"  zal deze informatie ook via de KNVB worden aangeleverd. 

5.    Doorgeven geroyeerde leden

Leden die door de Algemene Leden Vergadering van de vereniging worden geroyeerd als lid van de vereniging als gevolg van wangedrag, dienen te worden doorgegeven aan de KNVB met het verzoek deze te plaatsen op de " Lijst Landelijk Voetbalverbod ".  (Bij de KNVB  bestaat een " Lijst Landelijk Voetbalverbod ". Hierop komen personen met een schorsing van minimaal 1 jaar, opgelegd door de KNVB. Ook kunnen geroyeerde leden worden voorgedragen om op de lijst te worden opgenomen)

6.    Evaluatie/ uitwisseling ervaringen

Om de effecten van het convenant te beoordelen zal het convenant een vast agendapunt zijn tijdens het voorzittersoverleg veldvoetbal. Tevens zullen er evaluatiebijeenkomsten worden georganiseerd waarbij de contactpersonen (zie art. 2) aanwezig zullen zijn. 

 

Slotbepalingen 

Aanspreekpunt convenant

De KNVB district West I, treedt namens alle betrokken partijen op als eerste aanspreekpunt met betrekking tot aanpassingen van het convenant inclusief de toetreding van nieuwe deelnemers of afmelding van deelnemers.

Toetreding andere partijen

 1. Dit convenant staat open voor toetreding door andere partijen die de in het convenant geformuleerde doelstellingen nastreven.
 2. Een partij die tot het convenant wil toetreden, kan daartoe een aanvraag indienen bij één van de genoemde partijen.
 3. Een verzoek tot toetreding wordt alleen gehonoreerd na instemming van alle convenantpartners.
 4. Indien de convenantpartners toetreding door een andere partij goedkeuren, vindt toetreding tot het convenant plaats door middel van ondertekening van een bijlage bij dit convenant door de andere partij. Door de ondertekening aanvaardt de toetredende partij de verplichtingen die voortvloeien uit dit convenant.

 

Wijziging en opzeggen

 1. Elke partij kan het convenant, met een opzegtermijn van twee maanden, opzeggen. De opzegging dient schriftelijk en gemotiveerd plaats te vinden.
 2. Een afschrift van de schriftelijke opzegging wordt als bijlage aan het convenant gehecht.
 3. Wanneer een partij het convenant opzegt, beraadt de andere partij zich over de gevolgen daarvan voor de in het convenant vastgelegde afspraken.
 4. Elke partij kan schriftelijk verzoeken het convenant te wijzigen. De wijziging behoeft de schriftelijke instemming van alle deelnemende partijen.
 5. De wijziging en de verklaring tot instemming worden in afschrift als bijlage aan het convenant gehecht.

 

Ondertekening  "Voetbal met Respect in Haarlem e.o."

Onderstaande voorzitters (of waarnemende bestuursleden) en vertegenwoordigers van de Gemeente Haarlem, KNVB en SRO Kennemerland hebben op 21 augustus 2014 het convenant ondertekend. Zij verklaren hiermee namens hun eigen vereniging bijzondere waarde te hechten aan de handhaving en bevordering van de sportiviteitgedachte op en rond de voetbalvelden. Door deze ondertekening verplichten de verenigingen zich alles in het werk te stellen tot het invoeren, in stand houden en toepassen van een intern sportiviteitbeleid. De beschreven afspraken staan hierbij centraal. 

Vereniging      Voorzitter/ bestuurslid   
Koninklijke HFC Gert Jan Pruijn/Frans Crul (voorzitter/bestuurslid)
Sv. Alliance ‘22      Ben Steeman (voorzitter)
HFC EDO      Peter van Wassen (voorzitter)    
Onze Gezellen      Hans Rutte (voorzitter)  
United DAVO      Evelien Bouterse (algemeen secretaris)
HBC       Rob Roomeijer (voorzitter)
VEW       Harry Wierda (voorzitter)
Olympia Haarlem     Johan Snoeks (voorzitter)
Sv. Hillegom      Martin Broekhof (voorzitter seniorenvoetbal)
Terrasvogels      Peter van Galen (voorzitter)
DSS        Aart Louwrier (voorzitter)
SV. Vogelenzang     Reinier Veldhuizen (voorzitter)
Haarlem-Kennemerland     Henk Jansma (voorzitter)
Bloemendaal      Erik Holtz (voorzitter) 
VVH/Velserbroek    Bouwe Hoekstra (voorzitter)
Schoten      Charles Ket (voorzitter)
De Brug      Henk Kloos (secretaris)
THB       Cees Leevendig (voorzitter)
BSM       Mary Blom (voorzitter voetbal)
RCH       John Hegman (voorzitter a.i.)
Sv. Zandvoort      Kees van Dijk 
RKVV Velsen      Fred Huybers (secretaris) 
Geelwit   Jacques Heeremans/Koos Goes (voozitter a.i./bestuurslid)
Scheidsrechtersvereniging Haarlem   Martijn Egner (voorzitter) 
Gemeente Haarlem     Merijn Snoek (wethouder Jeugd, Onderwijs en Sport)
SRO       Michael Welten (Manager SRO Kennmerland)
SportSupport      Jerry Buitendijk (Directeur SportSupport) 
KNVB       Guus Posthumus (Manager KNVB district West I)

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!